Обучения

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Образователно пространство за просперитет чрез:

  • Иновационни форми на обучение и квалификации в среда, в която всеки се чувства компетентен и ефективен.
  • Индивидуални и диференцирани форми на обучение, лични консултации.
  •  „Учене чрез потапяне” – квалификация с практическа насоченост. Трансформиране на опит за изграждане на нови познавателни схеми.
  •  Повишаване на Вашата мотивация за личностно и професионално усъвършенстване. Създаване на успешен модел за кариерно развитие.
  •  Развиване на ключови компетенции за социалноличностна реализация – необходими за Вашия успех.

„Да събереш хората на едно място заедно е само начало, да ги задържиш заедно е постижение, а да работят заедно е успех!”

Х. Форд

АКЦЕНТИ / ТЕМИ

1. Превенция на агресията у децата – форми и методи на противодействие. Стратегия за справяне и контрол на агресивното поведение у децата от предучилищна възраст и училище.
2. Професионалният стрес и „емоционалното прегаряне” – техники за справяне, овладяване и контрол на стреса
3. Иновативни практики и интерактивни методи за реализиране на педагогическото взаимодействие учител – ученик – родител.
4.1. Практически умения за формиране на екип. Техники за решаване на конфликти. Диагностициране на климата в колектива. Оценка и развитие на персонала.
4.2. Наставничеството – инвестиция за успеха на организацията. Принципи на въвеждащото обучение и наставничество.
5. Развиване на емоционалната интелигентност и социална компетентност у децата за изграждане на позитивно – образователна среда.
6. Поведения за безопасност при бедствия, аварии и катастрофи на деца и персонал.
7. Портфолиото – израз на професионализъм и творчество на учителя.
Портфолиото на детето – израз на неговото психосоциално развитие.
8. Образование в европейски ценности и духовно нравствено възпитание на личността.
9.1. Правата на децата – политики, гарантиращи спазването им. Задължения, свързани с правата на децата.
9.2. Ролята на детската градина/училището в системата за закрила на детето. Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви от насилие.
10. Мениджмънт и лидерски умения за успешен ръководител. Делови етикет. Институционална култура и имидж на училището/детската градина.
11. Съвременни стратегии на взаимодействие между семейство и детска градина/
училище. Технология на взаимодействие и успешни модели за партньорство. Програми могат да се разработват и представят и по предложена от Вас тема.

„Знанието само по себе си е сила.
Нека заедно бъдем силни и учейки себе си, да учим и другите.”