„ТРЕНИНГ ПЛЮС” ЕООД
Обучения, квалификации, тиймбилдинги, лектории.

Програми за квалификация

„Тренинг Плюс“ ЕООД предлага следните програми за квалификация:

Програма: Гражданско образование и граждански контрол в образователната институция

Одобрена със заповед № РД 09-919/24.01.2017 г.  на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата представя ключовата роля на образователната институция за укрепването на демократична култура, основана на фундаментални ценности като правата на човека, равенство на различните групи, върховенството на закона за личната и за общата полза. Програмата включва следните ключови теми по проблематиката:

 1. „Правата на децата – За или против?”/8ч./
 2. „Активното включване на децата в училищния живот.”/8 ч./
 3. „Интерактивните методи при формирането и възпитанието на граждански ценности у децата.” /8 ч./
 4. „Обществените съвети в училищата и детските градини.”/8ч./

Програма: Превенция на насилието

Одобрена със заповед № РД09-914/24.01.2017 г.  на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В процеса на превенция на насилието изключително важна е ролята на образователната институция, която освен образователни, има и своите социални функции. Учителите, педагогическият съветник, психологът, медицинският работник са значими фигури в живота на детето, които със своите компетентности биха допринесли за ранното разпознаване на децата, жертви на насилие, и биха спомогнали за оказването на адекватна подкрепа и защита. Съдържанието на програмата включва четири ключови теми:

 1. „Ролята на образователната институция в системата за закрила на детето. Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.” /8 часа/
 2. „Агресията сред децата и учениците –как да я преодолеем?”/8 часа/
 3. „Управление на детския гняв и емоции.”/8 часа/
 4. „Управление и трансформация на конфликтите в образователната институция.”/8 часа/

Представят се органите за закрила на детето в Република България, функциите и задълженията им; задължението за съдействие на всяко лице /чл. 7 от ЗЗД, мястото на образователната институция в системата за закрила на детето. Представят се формите на насилие и  мерки за превенция на насилието, за управление на агресивното поведение и конфликтите.

Програма: Създаване на ефективна образователна среда

Одобрена със заповед № РД09-917/24.01.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Настоящата програма предлага теми, които са насочени към усвояването и прилагането на методи и подходи за ефективна комуникация в групата и класа, за управление на дисциплината в групата и класа и за ефективно сътрудничество между институцията и семейството, с цел осигуряване на условия за функционирането на ефективна образователна среда.

Ключови теми:

 1. „Учителят – мениджър на класа/групата.”/8 часа/
 2. „Техники за ефективно общуване в образователната среда.”/8 часа/
 3. „Ефективно и позитивно управление на дисциплината в училището и класа.”/8 часа/
 4. „Педагогическата любов и дисциплина – два ключа за позитивно възпитание на детето.” /16 часа/
 5. „Аспекти на сътрудничество между педагози и родители.”/16 часа/
 6. „Модели на педагогическо взаимодействие учител-ученик-дете.”/8 часа/

Програма: Развитие на педагогическите специалисти в образователната институция

Одобрена със заповед № РД09-1956/31.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Учителят е основна фигура в осъществяването на образователния процес и със своите знания, умения и отношение е значим фактор за развитието на личността на детето и ученика. Това изисква той да се развива и усъвършенства, да бъде новатор във своите професионални постижения, да използва активни методи, които да мотивират и стимулират децата и учениците в образователния процес. Настоящата програма е насочена към оказване на подкрепа и мотивиране на участниците за постигане на ефективност на образователния процес, чрез повишаване на административния им капацитет и формирането на умения за прилагане на екипен подход в работата, техники за решаване на конфликтите в екипа и техники за справяне със стреса на работното място.

В програмата са включени следните теми:

 1. „Въвеждане на новоназначените в образователната институция. Наставничество.”/8 ч./
 2. „Професионалното портфолио.”/8 ч./
 3. „Актуализиране на документацията на образователната институция в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование./8ч./;
 4. Политики на образователната институция в контекста на новите нормативни изисквания.”/8ч./
 5. „Организационна култура при управлението на образователната институция.”/8 ч./
 6. „Практически умения за формиране на екип. Ефективност на екипната работа.”/8ч./
 7. „Диагностициране на климата в екипа. Техники за решаване на конфликти.”/8ч./
 8. „Професионалният стрес и ”емоционалното прегаряне”. Техники за управление на стреса.”/8ч./

Програма: Обучение, възпитание и социализация на децата чрез метода на Монтесори -въведение във философията на метода

Одобрена със заповед № РД09-916/24.01.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програма „Обучение, възпитание и социализация на децата чрез метода на Монтесори” е насочена към професионалното им и личностно усъвършенстване в рамките на учене през целия живот. Програмата представя различен от традиционно използваните в педагогическата практика методи и подходи в разбирането за обучението и възпитанието на детето – този на Мария Монтесори. Програмата въвежда участниците във философията на д-р Мария Монтесори, като представя: 1. Историята на Монтесори педагогиката. 2. Монтесори философията в светлината на модерната наука. 3. Педагогическите принципи на Монтесори 3.1. Детето – работник; 3.2. Възрастният – наблюдател; 3.3. Средата – ред, движение и мислене; 3.4. Дидактичният материал; 3.5. Свободен избор и самоконтрол на детето. 4. Демонстрация на упражнения по метода на Монтесори.

Продължителност на обучението:  32    Брой кредити: 2

Програма: За приобщаващото образование

Одобрена със заповед № РД 09-2747/14.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата е насочена към педагогическите специалисти, работещи в образователните институции и цели оказване на подкрепа при прилагането на образователната политика за приобщаващо образование. Програмата представя „приобщаването” като процес на приемане и предоставяне на възможности за развитие и подкрепа на всички деца в образователния процес, при зачитане на индивидуалността на всяко дете и разнообразието в потребностите им. Акцентира се върху основните изисквания в Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, споделя се опит от първите стъпки по прилагането му. Съдържанието на програмата включва въпроси, свързани с ползите от приобщаващото образование за децата и учениците, сътрудничеството в групата и класната стая между специалисти и общообразователни учители, организиране на процесите за изграждане на подкрепяща и приобщаваща среда в образователната институция, както и партньорството с родителите в процеса на реализиране на приобщаващото образование.

Продължителност на обучението:  16    Брой кредити: 1

Програма: Иновативни и интерактивни методи и подходи в образователния процес

Одобрена със заповед № РД 09-2747/14.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В условията на глобализация на света, ускореното развитие и безграничност на бизнеса и бързо развиващата се динамична информационна среда, децата на днешното време поставят нови послания към образователните институции и очакват обучението да отговоря адекватно на нуждата им от знания и умения в условията на дигиталната ера. Безспорно, днешната образователна среда трябва да осигурява възможности за използването на нови средства, методи и подходи, насочени към подготовката на децата в условията на съвременното общество. Настоящата програма представя иновативни и интерактивни методи на обучение в групата и класа; предимствата им пред тези, използвани при традиционното обучение; целите на учене при иновативните и интерактивни методи; ефективността на интерактивните и иновативни методи, организация на образователния процес. Програмата включва практическа част за формиране у участниците на умения за оценка и подбор на методите за обучение, съобразно опита на децата, спецификата на групата; формиране на умения за организиране и управление на иновативния образователния процес, както и разработване на методически модели за работа в групата и класа.

Продължителност на обучението: 16     Брой кредити: 1

Програма: Презентационни и комуникационни умения

Одобрена със заповед № РД 09-2747/14.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Умението да говорим, представяме и презентираме е неотделна част от съвременното ежедневие на ръководителите на образователните институции и на всички педагогически специалисти, работещи в тях. Колкото по-добре се справяме с представянето на информацията, концепцията, идеята и др., толкова повече успехи постигаме. С доброто представяне печелим уважение, признание, престиж, приятели, сигурност, и не на последно място популярност. Съдържанието на програмата включва: умения за представяне; как правилно да използваме езика на тялото, как да се справяме с притеснението, как да избягваме сензорно претоварване, особености на вниманието и как да ги използваме, ролята на хумора в постигане на разбирателство. Представя се информация за структуриране на изложението, ключови думи, кога и как да се вмъкват, какво представляват фишове с опорни точки и как да се използват.

Продължителност на обучението: 16            Брой кредити: 1

Програма: Умението да бъдеш лидер

Одобрена със заповед № РД 09-2747/14.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

В съвременната образователна среда учителят е едновременно лидер с ясна визия за постигането на резултати в групата и класа, мениджър на учебно – възпитателния процес, носител на знания и не на последно място и приятел на децата/учениците. Как да изпълнява различните си роли и функции, за да активизира потенциала на децата и учениците, се определя от това, което един учител е /характер/ и какво може да прави /компетентност/. Програмата е насочена към подобряване на уменията на педагогическите специалисти за ефективно управление на групата/класната стая, чрез прилагането на основните принципи на лидерството за взаимно доверие, уважение и комуникация, и представя ключовите фактори за успешно лидерство, елементите на лидерството, най-важните качества и умения на ефективния лидер, инструментите за ефективно лидерство.

Продължителност на обучението: 16                Брой кредити:  1

Програма: Проектно - базирано обучение

Одобрена със заповед № РД 09-2747/14.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Глобализацията на съвременния свят, динамичното развитие на иновациите и технологиите и новите обществени отношения поставят нови изисквания към образователната среда и нови предизвикателства пред образователните институции. Очакванията на новото поколение деца са образователната институция да дава съвременни знания за света, да формира съвременни отношения към него, да формира и развива умения чрез активно и целенасочено възприемане и осмисляне. Иновативен подход за постигане на образователните цели е проектно – базираното обучение, чрез което се осъществява връзката между образователния процес и реалните събития от живота на децата; формират се уменията на XXI век – критично мислене и решаване на проблеми, комуникация и сътрудничество, информационни, медийни и технологични умения, житейски и кариерни умения; гъвкавост и адаптивност. Програмата представя същността на проектно-базираното обучение, предимствата му пред традиционното обучение, етапите за реализирането му, типовете проекти, критериите за ефективност на проектите, ролите на учителя и ученика при създаването на проект и използването му като средство за представяне и оценяване на постиженията на учениците.

Продължителност на обучението: 16     Брой кредити:  1

Програма: Психолого-педагогически подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми

Одобрена със заповед № РД 09-2747 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

 

Кратко описание

Програмата представя факторите, влияещи върху поведението на децата и ученици и причините, обуславящи поведенческите им проблеми; емоционалната нагласа на детето като фактор, обуславящ поведението му; външните изяви на децата с емоционални и поведенчески проблеми; характеристика на различни емоционални разстройства при децата. Програмата включва практическа част за формиране у участниците на умения за ефективното прилагане на поведенчески и комуникативни стратегии за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми; методи и подходи за преодоляване на разстройствата чрез стимулиране на социалното и емоционално развитие на децата и формирането у тях на социално-емоционални умения. Представят се основните акценти в нормативната уредба, регламентираща процесите за предоставяне на подкрепа за личностното развитие на децата.

Продължителност на обучението: 16     Брой кредити: 1

Програма: Контролна дейност и документация в образователната институция

Одобрена със заповед № РД 09-2747/14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

 

Кратко описание

Програмата акцентира върху ефективното планиране и организация на контролната дейност; принципите за осъществяване на контрол, критериите и показателите, по които се осъществява контролната дейност, последващите действия след осъществения контрол. Обсъжда се документирането на контролната дейност, като специално внимание се поставя върху съдържанието на констативния протокол – реквизити, изложение на констатациите и др. Представят се примерни документи, свързани с организацията на дейностите в образователната институция, и подпомагащи административната дейност в образователната институция, като се обсъждат формата и съдържанието им.

Продължителност на обучението: 16     Брой кредити: 1

Научи повече

„ТРЕНИНГ ПЛЮС” организира целогодишно по европейска система обучения, квалификации, тренинг, семинари, тиймбилдинги, лектории и обмяна на опит с участието на доказани професионалисти и експерти в образованието.

Свали документи

От тук можете да свалите необходимите документи за кандидатстване и контакт с Тренинг Плюс ЕООД

 

© 2018 "Тренинг Плюс" ЕООД. Всички права запазени.